Informace o dotačních programech

Pro obnovu památkového fondu jsou zřízeny dotační programy, které pomáhají financovat opravy jak nemovitých kulturních památek, tak objektů v chráněných územích a restaurování movitých památek. Příspěvek lze čerpat i na drobné sakrální stavby ve volné krajině.

Národní památkový ústav neposkytuje dotační prostředky na obnovu památek.
Některé dotační programy však administruje a rovněž se vyjadřuje k finančním požadavkům, které žadatelé o dotace předkládají.

Je proto vhodné kontaktovat garanta území na němž se památka nachází a požádat jej o pomoc s přípravou žádosti i potřebných podkladů. Tento postup žadateli nejen usnadní orientaci v problematice dotací, ale dopomůže rovněž ke správnému vyplnění žádosti a může tak zvýšit šanci na získání finančních prostředků.

Každoročně jsou vypisována výběrová dotační řízení:

Ministerstvem kultury ČR:

  • Havarijní program
  • Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny
  • Program záchrany architektonického dědictví
  • Program restaurování movitých kulturních památek
  • Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
  • Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
  • Podpora pro památky UNESCO
  • Dotace občanským sdružením

Podrobnosti o těchto programech včetně podmínek pro jejich poskytnutí a formuláře žádostí naleznete na https://www.mkcr.cz/

Krajským úřadem Karlovarského kraje:

  • Informace o těchto programech získá žadatel na oddělení památkové péče Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Obcemi s rozšířenou působností:

  • Informace o těchto programech získá žadatel na příslušném městském úřadě nebo na magistrátu města na odděleních památkové péče.

 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.