Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

památková rada

Poradní orgán v oblasti řešení nejvýznamnějších problémů oboru památkové péče a praxe Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci.

 
 • Ing. arch. Zdeněk Beran
 • Ing. arch. Naděžda Goryczková
 • PhDr. Bohdan Kaňák
 • Ing. arch. David Mareš
 • Prof. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.
 • Doc. PhDr. Karel Müller
 • PhDr. Tomáš Niesner
 • Ing. arch. Milan Obenaus
 • PhDr. Marek Perůtka
 • Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
 • Doc. PhDr. Josef Štulc
 • Prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
 • PhDr. Zdeněk Vácha
 • Ing. arch. Blanka Zlámalová
 • Emeritní člen: Prof. PhDr. Pavel Zatloukal
 
Statut a jednací řád Památkové rady

krajská archeologická komise

Poradní orgán ředitele ve věcech záchrany, ochrany a péče o archeologické dědictví v působnosti územního odborného pracoviště v Olomouci.

 • PhDr. Pavel Šlézar, PhD. (Národní památkový ústav, ÚOP v Olomouci) – předseda
 • Mgr. Radek Bláha (Muzeum východních Čech v Hradci Králové) – člen
 • PhDr. Pavel Fojtík (Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.) – člen
 • doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. (Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i.) – člen
 • doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci) – člen
 • Mgr. Marek Peška, Ph.D. (Archaia Brno, z. ú.) – člen
 • Mgr. Jakub Vrána, PhD. (Archeologické centrum Olomouc) – člen
 • PhDr. Pavel Michna (Národní památkový ústav, ÚOP v Olomouci) – tejemník
 
Statut a jednací řád Krajské archeologické komise

Regionální komise pro Ústřední seznam kulturních památek

Komise pro posuzování návrhů na prohlášení věcí za kulturní památky (KP) a návrhy na zrušení památkové ochrany kulturních památek. Současně posuzují odborná stanoviska garantů oddělení evidence, dokumentace a informací, která jsou zpracována na základě požadavku Ministerstva kulrury České republuiky (podněty na prohlášení věci za KP či zrušení památkové ochrany KP).

 • Ing. Dalibor Buršík
 • Mgr. Ondřej Belšík
 • Mgr. Jiří Kaláb
 • Ing. Jarmila Marková
 • Ing. arch. Dobroslava Neckařová
 • Ing. Jana Mrňková
 • Mgr. Růžena Marešová
 
Statut a jednací řád Regionální komise

INTERNÍ KOMISE

Interní komise je vnitřním poradním orgánem ředitele pro posuzování záměrů složitých nebo problematických obnov kulturních památek, zásadních stavebních nebo urbanistických zásahů a novostaveb v památkově chráněných územích na území Olomouckého kraje.

 • Mgr. Ondřej Belšík – předseda
 • Ing. arch. Helena Grassová – člen
 • Mgr. Jiří Kaláb – člen
 • Ing. Jarmila Marková – člen
 • Ing. arch. Dobroslava Neckařová – člen
 

Základní ustanovení a jednací řád Interní komise