Biskupice se stala Vesnicí Pardubického kraje roku 2022

Na přelomu měsíce května a června probíhalo v Pardubickém kraji hodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku. Desetičlenná porota navštívila všech 10 přihlášených obcí, které se představily v rámci dvouhodinových prezentací. Na výběru vítěze se rovněž podílelo pardubické pracoviště Národního památkového ústavu. Zvítězila obec Biskupice na Svitavsku.

Ocenění krajského kola soutěže Vesnice Pardubického kraje roku 2022:

Zlatá stuha – krajský vítěz: Biskupice, okres: Svitavy

Komise u obce Biskupice pozitivně hodnotila její dlouhodobý cílevědomý rozvoj obce, činnost v oblasti lidové tvořivosti, péči o zeleň, intravilán i extravilán obce či revitalizace brownfieldů a dále nápaditou prezentaci aktivit obce.

Modrá stuha - za společenský život: Studnice, okres: Chrudim

Bílá stuha - za činnost mládeže: Choltice, okres: Pardubice

Dále pak krajská komise navrhla k udělení několik diplomů v různých oblastech odrážejících silné stránky daných obcí, Cenu naděje pro živý venkov a v neposlední řadě ocenila i tři stavby s oceněním Zlatá cihla, jejichž konkrétní držitelé budou odhaleni při slavnostním předání v prvním srpnovém týdnu (6. 8. 2022).

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Jejím cílem je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaných programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Poprvé byla soutěž vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.

Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole. Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha v krajském kole. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa. Obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Vítěz celostátního kola soutěže postupuje do soutěže Evropská cena obnovy vesnice. Tuto soutěž vyhlašuje Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice (Europäische Arbeitsgeselschaft Landentwicklung und Dorferneuerung ARGE) ve dvouletém intervalu.