Frýdlant, torzo městských hradeb v Okružní ulici

Městské opevnění Frýdlantu je zčásti zachováno jako volně stojící zdivo, zčásti jako zdivo včleněné do současné zástavby. Vyzděno bylo z opracovaného místního kamene přibližně v polovině 14. století, písemně jsou hradby doloženy až k roku 1381. Jedná se o jeden z mála autenticky dochovaných reliktů středověkého opevnění v regionu.

  • Frýdlant, Okružní ulice, torzo městských hradeb - stav po obnově, 2015 | © NPÚ, ÚOP v Liberci

    Frýdlant, Okružní ulice, torzo městských hradeb - stav po obnově, 2015

Původní pravidelně oválný tvar hradeb lze v současnosti vysledovat v linii dnešní Okružní ulice. Právě tento úsek středověkých hradeb však byl velmi zanedbán, ohrožen necitlivou výstavbou v těsné blízkosti a hrozilo jeho postupné řícení. Relikt hradebního okruhu byl zarostlý náletovou vegetací a okolí nebylo udržováno. Celkový neutěšený stav se vlastník objektu rozhodl řešit jednorázovým konzervačním zásahem.

V rámci zásahu došlo nejprve k odstranění veškeré náletové vegetace, byly odstraněny nejmladší cihelné vysprávky a došlo k doplnění z lomového kamene. Byla zachována a vyspravena obě schodiště i tzv. katovská branka. Konce torza hradeb byla ukončena cihlovou přizdívkou, koruna zdiva byla překryta jílovou vrstvou s drnovou travní korunou.

Investorem akce bylo v letech 2014 až 2015 město Frýdlant.

Konzervace torza městkého opevnění byla v letošním roce nominována odbornou komisí na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro za Libercký kraj v kategorii záchrana památky a postoupila do celostátního kola.

O vítězích jednotlivých kategorií bude v průběhu léta rozhodovat komise hodnotitelů sestavená z členů vědecké rady NPÚ, mezinárodního komitétu ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) a dalších spolupracujících institucí. Členové komise vypracují posudky na jednotlivé vítěze krajských kol a na společném zasedání za předsednictví generální ředitelky NPÚ Nadi Goryczkové informace vyhodnotí a navrhnou vítěze. Slavnostní vyhlášení proběhne v září 2016 v Náměšti nad Oslavou.

Své favority letos bude moci opět podpořit i veřejnost v internetové anketě. Na základě výsledků hlasování bude při slavnostním vyhlášení a předávání Cen NPÚ Patrimonium pro futuro udělena i cena veřejnosti.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.