Obchodní podmínky

Práva a povinnosti mezi prodávajícím, tj. Národním památkovým ústavem, a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu NPÚ.

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, se sídlem Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha, identifikační číslo: 75032333 (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z právních vztahů vzniklých z koupě zboží (dále jen „kupní smlouva“) a v souvislosti s ní mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové doméně http://www.npu.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní obchodu  (dále jen „e-shop“).
 2. Obchodní podmínky upravují dále práva a povinnosti smluvních stran při užívání webových stránek prodávajícího umístěných na doméně uvedené v předchozím bodě 1.1 obchodních podmínek (dále jen „webové stránky“) a další s tím související právní vztahy. Přístupem k webovým stránkám či jejich používáním dáváte na vědomí, že s obchodními podmínkami souhlasíte. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Prodávající a kupující uzavírají kupní smlouvu v českém jazyce.
 4. Kupující souhlasí s tím, že znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změny obchodních podmínek prodávající zveřejňuje na tomto místě: npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/obchodni-podminky. Změny jsou závazné a účinné ode dne zveřejnění, není-li v obchodních podmínkách uvedeno pozdější datum. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Kontaktní a identifikační údaje prodávajícího jsou:
 •  název: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
 •  adresa pro doručování: Valdštejnské nám. 162/3, 11801 Praha 1
 •  adresa elektronické pošty: eshop@npu.cz
 •  telefon: +420 234 653 331, +420 724 358 131
 •  IČO: 75032333
 •  odběrné místo: knihkupectví  a informační centrum Národního památkového ústavu, Na Perštýně 12, Praha 1.

2. Uživatelský účet

 1. Kupující může provádět objednávání zboží  bez registrace přímo z e-shopu.
 2. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěného v e-shopu je informativního charakteru a nezávazná a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně prezentovaného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. E-shop obsahuje seznam a informace o zboží nabízeném prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou na příslušné webové stránce uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, s výjimkou případných nákladů na balení a dodání zboží, jejichž výše je uvedena na příslušné webové stránce objednávkového formuláře v e-shopu (body 3.3 a 3.4 obchodních podmínek). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky. V případě požadavku kupujícího na doručení zboží mimo území České republiky bude způsob a cena doručení zboží sjednána dohodou prodávajícího a kupujícího ad hoc.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v e-shopu  za účelem výběru a objednání zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 5.  Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží,
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
  • nákladech spojených s dodáním zboží, s nimiž je kupující seznámen a má možnost s nimi vyslovit souhlas,
  • objednávce kupujícího, včetně čísla, které jí bylo přiděleno a které je kupujícímu zasláno na jím uvedenou elektronickou adresu kupujícího (bod 3.5 obchodních podmínek).
 6. Objednávku odešle kupující kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a závazné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky její obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 7. Kupní smlouva je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.
 8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky), nebude-li ze strany kupujícího objednávka na žádost prodávajícího potvrzena, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.
 9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) nebo z jiných důvodů technické, obchodní nebo právní povahy.
 10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Platí, že náklady kupujícího na použití komunikačních prostředků na dálku ve smyslu předchozí věty se neliší od základní sazby.

4. Cena, platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou na zvoleném odběrném místě
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo 60039011/0710, vedený u společnosti Česká národní banka (dále jen „účet prodávajícího“)
  • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému GP webpay.
 2. Pokud si kupující nezvolí osobní odběr zboží, budou ke kupní ceně připočteny náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s doručením zboží.
 3. Náklady na doručení zahrnují poštovné a balné.
 4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Úhrada  plné výše kupní ceny je podmínkou pro odeslání nebo odebrání zboží.
 5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol platby je kupujícímu prodávajícím sdělen v potvrzení jeho objednávky (akceptaci), zaslaném prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího (bod 3.5 obchodních podmínek). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 6. Prodávající je i při platbě na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (bod 3.7 obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku kupující, který je zároveň spotřebitelem (dle § 419 občanského zákoníku je spotřebitelem každý člověk, který uzavírá smlouvu nebo jinak jedná s podnikatelem, a to mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání; dále jen „kupující – spotřebitel“), nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku audio- a videonahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující – spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
 2. Nejedná-li se o výše uvedený případ či o jiný případ, kdy podle použitelných právních předpisů, zejména podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující – spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (různá od dopravce) převezme zboží. Kupující – spotřebitel musí o svém odstoupení informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání, například dopisem nebo e-mailem. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po převzetí zboží, a to na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou v bodě 1.6 obchodních podmínek. Kupující – spotřebitel může pro odstoupení od kupní smlouvy použít přiložený vzorový formulář. Prodávající potvrdí kupujícímu – spotřebiteli bez zbytečného odkladu po doručení odstoupení od smlouvy v textové podobě jeho přijetí (např. e-mailem na elektronickou adresu kupujícího – spotřebitele).
 3. V případě odstoupení od smlouvy podle  předchozího ustanovení bodu 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to zasláním zboží zpět nebo předáním na poštovní doručovací adresu nebo zasláním nebo předáním v odběrném místě, jak je specifikováno v bodě 1.6 obchodních podmínek. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Prodávající je oprávněn prověřit stav vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 5. V případě odstoupení kupujícího – spotřebitele od smlouvy v souladu s ustanoveními obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu včetně nákladů vynaložených na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží kupujícímu spotřebiteli nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím – spotřebitelem. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícímu – spotřebiteli či jiným způsobem, pokud s tím kupující – spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu – spotřebiteli další náklady. Částku odpovídající kupní ceně prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující – spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Přeprava a dodání zboží

 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 3. Je-li z důvodů na straně kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen náležitě zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti, včetně neporušenosti obalu, a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7. Odpovědnost za vady

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174  občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Věc nemá vady zejména, pokud, prodávaná věc má vlastnosti smlouvou požadované, a chybí-li takové ujednání v kupní smlouvě, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo s ohledem na povahu zboží a na základě jimi prováděné reklamy očekávané. Věc nemá vady, odpovídá-li požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a hodí se k účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 3. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo vadu sám způsobil. Má se za to, že vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, existovala již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 4. Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí. To neplatí:
  • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
  • nebo vyplývá-li to z povahy věci.
 5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na poštovní adrese pro doručování nebo na adrese odběrného místa uvedené v bodě 1.6 obchodních podmínek. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, v případě kupujícího – spotřebitele nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží převzetím zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící e-shop (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shop.
 3. Kupující není oprávněn při využívání e-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz e-shopu. E-shop je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

 1. Poskytnutí a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím.
 2. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany prodávajícího uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

10. Doručování korespondence

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, na adresu elektronické pošty uvedenou v jejím uživatelském účtu. Platí, že adresou elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího je elektronická adresa kupujícího podle bodu 3.5 obchodních podmínek.
 2. Zpráva je doručena elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

11. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a tato činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Na uvedené úřady se kupující může obrátit také se svým podnětem.
 3. V případě, že dojde mezi prodejcem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát  – oddělení ADR,  Štěpánská 15,  120 00 Praha 2,  e-mail:  adr@coi.cz,  web:  adr.coi.cz.
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 6. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 7. Obchodní podmínky se přiměřeně použijí i pro nákup zboží v kamenných provozovnách prodávajícího, odpovídá-li tomu povaha vztahu – a to zejména pro úpravu odpovědnosti za vady – reklamací.

  Praha  1. 5. 2018

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

8A8DAC13-5B71-4ABD-A110-223A10D99375

Miroslav Handrejch

 • vedoucí oddělení
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 234 653 331, 739 752 968
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
Na Perštýně 356/12, Praha 11000
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Johana Krůfová, DiS.

 • PR pracovník
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 234 653 331, 773 798 066
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
Na Perštýně 356/12, Praha 11000