Horní zámek Vimperk (Winterberg): Probouzení zimního zámku

Cílem projektu bylo řešení stavebně-technického stavu části národní kulturní památky zámek Vimperk, konkrétně tzv. Horního zámku, jehož stav byl zanedbaný až havarijní a prohlídkové trasy bylo proto možné provozovat jen v omezeném režimu. Po úspěšném dokončení projektu je již Horní zámek zpřístupněn, vznikla nová prohlídková trasa a muzejní expozice i návštěvnické zázemí. Zpřístupněním objektu je tedy fond památek NPÚ prezentovaných veřejnosti doplněn o objekt středoevropského významu – zámek Vimperk.

 • Operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020
 • Prioritní osa: 3. – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 • Specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 • Investiční priorita: 6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
 • Výzva č. 13 Revitalizace vybraných památek
 • Doba trvání projektu: 27.3.2017 – 30.4.2021
 • Celkové zdroje na realizaci projektu: 136 864 581,81 Kč
 • Celkové výdaje projektu dle členění zdrojů: 92 931 134,24 Kč ze strukturálních fondů EU (ERDF); 29 672 656,04 Kč národní veřejné zdroje ze státního rozpočtu a zdroje zřizovatele;14 260 791,53 vlastní zdroje NPÚ
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 109 330 746,20 Kč z toho 92 931 134,27 Kč ze strukturálních fondů EU (ERDF) a 16 399 611,93 Kč národní veřejné zdroje ze státního rozpočtu
 • Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 27 533 835,61 Kč (13 273 044,08 zdroje zřizovatele; 14 260 791,53 vlastní zdroje NPÚ)

Finanční podpora byla projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č. 5/2017 ze dne 27. 3. 2017. Příjemcem se stal Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích.

Zaměření a cíle projektu

Projekt byl zaměřen na rozsáhlou obnovu zámku spočívající ve 4 hlavních aktivitách:

 • Vybudování důstojného návštěvnického centra a příslušného provozního zázemí pro návštěvníky v příčném křídle Horního zámku a přeložení páteřních i lokálních areálových sítí.
 • Rozšíření a modernizace prostor Muzea Vimperska, vytvoření nové atraktivní expozice zahrnující kulturní krajinu Vimperska, včetně místního sklářství, knihtisku, zmizelé Šumavy a etnografie 19. a 20. století, a také modernizace depozitáře.
 • Vytvoření reprezentativních návštěvnických tras, které jsou vybaveny dobovým mobiliářem a prezentují nejdůležitější historické období stavebního vývoje sídla a života v něm.
 • Restaurátorská obnova vybraných nádvorních fasád.

Zámek Vimperk vznikl v polovině 13. století jako pevnost střežící  jednu z větví obchodní cesty spojující v té době České království s Bavorskem, později známé jako Zlatá stezka. Zásadní bylo období počátku 17. století, kdy byl zámek ve vlastnictví Novohradských z Kolovrat a prošel nejcennějšími renesančními přestavbami. Poslední šlechtičtí majitelé, Schwarzenbergové, začali od 18. století zámek využívat spíše k správě a řízení hospodaření velkostatku. Po pozemkových reformách objekt pronajímali jako kasárna československého vojska. Po druhé světové válce přešel zámek v roce 1947 do vlastnictví státu, který jej využíval jako byty a kanceláře podniků Jihočeských státních lesů. Po roce 1989 měl zámek ve správě národní park a chráněná krajinná oblast Šumava. Více než 50 let sídlí v zámku místní vlastivědné muzeum, jehož kontinuita je nyní zajištěna pod názvem Muzeum Vimperska.

Novodobé stavební úpravy, zvláště ty z minulého století, znamenaly potlačení a skrytí historicky hodnotných komponentů, ať již z nejstarší stavební fáze či z období 19. století. Areál je poznamenán nedostatkem údržby v minulých letech. Trpí užitím nevhodné střešní krytiny, odlupujícími se historickými omítkami fasád, „vybydlenými“ interiéry s propadlými stropy a podlahami v havarijním stavu, nefunkčními a nedostačujícími inženýrskými sítěmi či provizorním návštěvnickým a provozním zázemím.

Podle kvalifikovaného odhadu lze nyní, po dokončení projektu, očekávat návštěvnost přibližně 18 000 platících návštěvníků za rok. Předpokladem je, že po dokončení projektu bude návštěvnost objektu dále růst, neboť jde o národní kulturní památku v těsném kontaktu s národním parkem Šumava, v městské aglomeraci a na důležité mezinárodní dopravní a turistické komunikaci.

Podrobnější informace k projektu naleznete na webových stránkách státního zámku Vimperk.

Tiskovou zprávu o ukončení projektu naleznete zde.

Kontakt:

 • Mgr. Vojtěch Brož, kastelán státního zámku Vimperk, tel.  +420 388 411 506, +420 778 700 076, broz.vojtech@npu.cz
 • Mgr. Lucie Budirská, PR státního zámku Vimperk, tel.  +420 388 411 506, +420 720 120 622, budirska.lucie@npu.cz
 • Jana Chmelová, tel. +420 386 352 762, +420 778 767 254, chmelova.jana@npu.cz