Měšťanský dům Křížová 97/16, Brno-město

Jeden z mála dochovaných představitelů nejranějšího horizontu klasicistní zástavby starobrněnského předměstí tvoří vysoce hodnotnou kulturně-historickou památku s významem architektonickým i urbanistickým.

Jedná se o řadový jednopatrový trojkřídlý dům s hlavní východní uliční částí okapově orientovanou do prostoru Křížové ulice, s dlouhým v pravém úhlu navazujícím severním dvorním křídlem a s kratším křídlem jižním. Uliční křídlo obdélného půdorysu příčně člení průjezd do dvora zaklenutý valeně s lunetovými výsečemi. Z chodby průjezdu je segmentově zaklenutým vstupem přístupné v křivce se stáčející dřevěné schodiště do patra ústící v pravoúhlém vstupu na dřevěnou pavlač, která komunikačně spojuje místnosti v patře hlavního křídla i  obou křídel dvorních. Pavlač s prkennou podlahou a novodobým jednoduchým kovovým zábradlím je nesena dvěma podélnými trámy na kovaných, uprostřed spirálově tordovaných nosnících. Prostory v přízemí severní části uličního křídla a v přízemí severního dvorního křídla jsou zaklenuty valeně s lunetovými výsečemi. Interiéry jižní části uličního křídla upravené pro provoz herny mají novodobé snížené podhledy kryjící původní valené klenby, prostory navazujícího jižního dvorního křídla jsou zaklenuty valeně s výsečemi. Patro je plochostropé. Uliční průčelí je v přízemí centrálně prolomeno portálem vjezdu zaklenutým stlačeným obloukem s kamenným ostěním s klenákem, římsami a párem patníků. Po stranách portálu je uliční průčelí v přízemí hladké, prolomené novodobými pravoúhlými výkladci a vstupy. Desetiosé průčelí v patře oddělené nevýraznou kordonovou římsou je prolomeno pravoúhlými okenními otvory rámovanými lištovými šambránami s průběžnou parapetní římsou. Dřevěné okenní výplně jsou kastlové, s vnějšími i vnitřními křídly o celkem šesti tabulkách. Vně otvíravá vnější okenní křídla jsou zasazena v líci zdiva. Profilovaná korunní římsa nese sedlovou střechu krytou bobrovkou prolomenou řadou drobných vikýřů. Dlouhé severní jednopatrové dvorní křídlo mírně zalomeného protáhlého obdélného půdorysu kryté pultem svou zadní severní stěnou přiléhalo k již z větší části zbořenému dvornímu křídlu sousedního objektu č.p. 98. Jižní průčelí severního křídla v patře opatřené výše uvedenou dřevěnou pavlačí krytou výrazně přesahující střechou je prolomeno pravoúhlými okenními otvory a vstupy, z nichž část stále disponuje historickými okenními výplněmi obdobnými jako u hlavního uličního průčelí. Jižní, rovněž jednopatrové dvorní křídlo kryté pultovou střechou je novodobě upraveno pro provoz restaurace. Ve dvoře se nachází novodobý účelový přístavek a letní veranda pohostinství. 

Dům se nachází v silně narušeném až havarijním stavu. Zděné konstrukce domu jsou zavlhčené, lokálně povrchově rozrušené. Střešní krytina je rovněž silně degradovaná. Objekt má naprosto dožilé fasády, klempířské prvky jsou zkorodované, dosluhující, na hranici životnosti, architektonické členění  fasády je mnohačetně poškozené, výplně otvorů jsou hloubkově degradované, místy nesoudržné, chybějící kování, četná destrukce zasklení, některé prvky úplně chybí.