Klášter, Ovčí dvůr

Ovčí dvůr je situován nedaleko premonstrátského kláštera v Teplé. Současný stav lze označit za havarijní.

Popis: Ovčí dvůr byl založen roku 1764 opatem tepelského kláštera Jeronýmem Ambrožem. Patří do souboru šesti hospodářských dvorů tepelského kláštera. Jedná se o rozlehlý čtvercový dvůr s úhlopříčnými osami zhruba ve směru světových stran, kdy jihovýchodní roh při silnici je okosený a mezi nárožími budov uzavřený plnou zdí a vjezdovou branou. V jihovýchodním křídle se nachází obytná část, na níž navazuje chlév. Severovýchodní křídlo vyplňuje halový chlév a při západním rohu dvůr uzavírá zeď. Plocha dvora je nezastavěná. Všechny objekty jsou přízemní a nepodsklepené, zděné ze smíšeného a cihelného zdiva, stropy jsou klenuté z cihel, krovy dřevěné a stavby jsou zakryté sedlovými střechami s různou výškou korunní římsy i hřebene střech.

Stav: Všechny objekty volně přístupného hospodářské dvora jsou v havarijním stavu, dochází k propadání dochovaných krovů a zastřešení a postupné destrukci nosných zděných konstrukcí, bez rozsáhlejších stavebních zásahů hrozí úplná devastace těchto částí. Okolí neudržovaných objektů je částečně zarostlé náletovými dřevinami.

Místo: Klášter, Ovčí dvůr čp. 46

Rejstříkové číslo ÚSKP: 101525

Vlastník: stát