Obnova kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi

Kostel sv. Václava ve Staré Boleslavi, nejvýznamnějším duchovním centru Čech, spojeném s počátky českého státu, je národní kulturní památkou. Jeho komplexní obnova realizovaná v letech 2019–2021 směřovala k oživení kostela a zvýšení jeho atraktivity a návštěvnosti a zahrnula exteriér i interiér církevní stavby s veškerým bohatým mobiliářem.

  • Obnova památky: kostel sv. Václava po obnově

    Obnova památky: kostel sv. Václava po obnově

Kostel sv. Václava s areálem se v době zahájení obnovy nacházel v neutěšeném stavu. Iniciátorem jeho dlouho připravované celkové obnovy, stejně jako tvůrcem koncepce, investorem a příjemcem dotace z IROP, byla kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi.

Všechny vnější zásahy, tedy obnova omítaných fasád, oprava kamenných prvků a restaurování soch na věži a figurálních reliéfů na opěrácích, respektovaly poslední historickou úpravu. Ohradní zeď s restaurovanými renesančními portály se sochami sv. Václava, byla opravena a částečně přezděna. Zcela zásadní význam má však obnova interiéru kostela.

Podobu trojlodí a presbytáře s kaplemi sjednotila monochromní úprava povrchu, z něhož jemně vystupuje polychromie svorníků síťových renesančních kleneb bočních lodí. Tento zásah dobře souzní s bohatým, vesměs barokním mobiliářem, který byl v celém rozsahu oživen náročným restaurováním. Obnova dala vyniknout sochám českých patronů, stojícím na konzolách v hlavní lodi, hlavnímu oltáři, bočním oltářům, stallám, nebo zdobenému mřížovému zábradlí i varhanám se sochařskou výzdobou.

Kostel sv. Václava - presbytář před obnovou Kostel sv. Václava - presbytář po obnově

Nejstarší část kostela zdobí pozoruhodný baldachýn. Navazujícímu významnému prostoru Vrábské kaple dominuje jako pomyslný duchovní vrchol restaurované mučedniště sv. Václava. Podobu kaple v minulosti ukazuje obnovená výmalba za oltářem. V závěru krypty s konzervačně opravenými románskými sloupy vystupuje restaurovaný oltář, na nějž navazuje bohatá štuková výzdoba.

Novodobé vstupy jako osvětlení, ozvučení i zabezpečení interiéru se podařilo vyřešit citlivě a jeho vizuální prezentaci umožňuje průhled skleněnou stěnou vloženou do podkruchtí.

Nové poznatky o stavebních dějinách a podobě kostela přinesly průzkumy prováděné během restaurátorských a stavebních prací i záchranný archeologický výzkum.  

Obnova kostela, kterou na svátek sv. Václava 28. 9. 2021 završila slavnostní mše s požehnáním, patří k nejvýznamnějším akcím svého druhu v České republice. Celek v jeho různorodosti, bohatosti a umělecké kvalitě, jehož podobu nadále určuje tradice nekončící oslavy českého zemského patrona, se podařilo obnovit a zachovat tak jeho nosné hodnoty budoucím generacím.

Za Středočeský kraj nominuje ÚOP středních Čech v Praze.

Na cenu NPÚ v kategorii I. Obnova památky je nominována Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi, zastoupená proboštem Mgr. Liborem Bulínem.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.