Morový sloup v Plzni, renesanční malby v Úlicích a kostel s usedlostí v Dubci reprezentují Plzeňský kraj v soutěži Patrimonium pro futuro

V letošním roce opět probíhá soutěž Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, jejímž posláním je vyzdvihnout zdařilé počiny v oblasti památkové péče. Veřejnost může z celkových třiceti pět kandidátů zvolit hlasováním vítěze speciální ceny Památky děkují. Plzeňský kraj v této soutěži reprezentují tři zástupci.

Soutěž Patrimonium pro futuro probíhá již od roku 2014 a má šest základních kategorií: obnova památky, restaurování; památková konverze; objev, nález; prezentace a popularizace; záchrana; příkladná správa památky. O vítězích jednotlivých kategorií rozhoduje odborná porota. Souběžně je ještě vyhlašována speciální cena Památky děkují, udělovaná na základě výsledku hlasování veřejnosti, jež má možnost vybírat mezi všemi nominovanými bez ohledu na kategorii. V letošním ročníku bylo územními odbornými pracovišti NPÚ nominováno celkem třicet pět kandidátů. Hlasování veřejnosti probíhá prostřednictvím webu NPÚ a bude ukončeno 30. září t. r. Slavnostní vyhlášení soutěže se pak uskuteční v listopadu na slavnostním galavečeru na Nové scéně Národního divadla v Praze.

Plzeňským pracovištěm Národního památkového ústavu byly v letošním roce nominovány tři výjimečné počiny týkající se obnovy a záchrany nemovitých kulturních památek: restaurování morového sloupu na náměstí Republiky v Plzni, nález nástěnných renesančních maleb v kostele v Úlicích (okres Plzeň-sever) a záchrana kostela a usedlosti v Dubci (okres Tachov).

 

Morový sloup v Plzni

Morový sloup v Plzni vznikl v roce 1681 v dílně Kristiána Widemanna, v roce 1714 byl doplněn o další trojici soch. Jeho výjimečnost tkví vedle rané doby vzniku zejména v uplatnění vzoru kultovní gotické Plzeňské madony pro vrcholovou statui. V loňském roce byla ukončena celková restaurátorská obnova této památky, které předcházel podrobný restaurátorský průzkum, jenž přinesl nová zjištění a upřesnil charakter vyžadovaných zásahů. Podařilo se také navrátit „světeckou identitu“ jedné ze soch, která byla v průběhu času nedopatřením změněna. Rehabilitována tak byla podoba jedné z charakteristických památek na hlavním plzeňském náměstí a umožněno její další zachování v původním autentickém prostředí nejvýznamnějšího veřejného prostoru, chráněném jako městská památková rezervace.

Na cenu NPÚ v kategorii II. Restaurování památky jsou za obnovu morového sloupu v Plzni nominováni Ilona Pelíšková z odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně, jež koordinovala celou obnovu památky, a restaurátoři Jan Vích a Karel Granát za velmi zdařilé provedení celkové rehabilitace tohoto významného díla.

 

 

Nález renesančních maleb v kostele sv. Vavřince v Úlicích

Kostel sv. Vavřince v Úlicích je drobnější kostel z počátku 17. století, který v nedávné době převzala do správy obec a zahájila jeho postupnou obnovu. V interiéru se podařilo nalézt hodnotné renesanční malby, jež jsou výjimečné svojí kvalitou, rozsahem i stavem dochování. Objev, učiněný díky odpovědnému přístupu investora a erudici pověřených restaurátorů, má nadregionální význam. Malby byly v celém rozsahu restaurovány.

Na cenu NPÚ v kategorii IV. Objev, nález roku jsou za tento počin nominováni Ondřej Bacho, starosta obce Úlice, a restaurátoři Jiří Suchan a David Hrabálek.

 

Záchrana kostela Archanděla Michaela a usedlosti čp. 6 v Dubci

Kostel Archanděla Michaela tvoří dominantu vsi Dubec. Vznikl v druhé polovině 18. století na místě gotického předchůdce, na kterého upomínají druhotně užité kvádry ve zdivu, kamenná křtitelnice a zvon. Interiér je vyzdoben freskovými malbami. Kostel se nacházel v důsledku dlouhodobě zanedbané údržby ve špatném stavu. Rovněž usedlost čp. 6 byla pro svůj nepříznivý stavebně technický stav na hranici dožití. Částečně roubená chalupa s obytnou částí a chlévy je významnou památkou lidové architektury. Obě stavby převzal do své péče spolek Dubec sobě, z. s., zachránil stavby před hrozícím zánikem a zajistil jejich postupnou, několik let trvající obnovu. V usedlosti je plánováno zřízení místního muzea a kostel se stal centrem kulturního a duchovního života v regionu.

Na cenu NPÚ v kategorii VI. Záchrana památky je nominován spolek Dubec sobě, z. s., zastoupený Lenkou a Karlem Gebauerovými.

 

 

  • Podrobné informace o soutěži a nominovaných objektech včetně fotografické dokumentace jsou publikované na webu NPÚ. Zde můžete přidělit svůj hlas svému favoritovi. Hlasovat lze pouze jednou.
  • Na webu našeho pracoviště je k nahlédnutí přehled všech nominací za Plzeňský kraj za celou historii soutěže.

 

 

Kontakt: Jaroslava Kováčová, redaktor, kovacova.jaroslava@npu.cz, tel. 603100818

Fotografie ke stažení