Proměny montánní krajiny. Historické sídelní a montánní struktury Krušnohoří

Podrobné informace

Rok vydání:

2013

Místo vydání:

Loket

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Lokti

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

německy

Počet stran:

232

ISBN:

978-80-904960-3-3

catalog Tištěná verze

295 Kč

poslední výtisky

Koupit

295 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Lokti

Loketské pracoviště Národního památkového ústavu je nositelem vědeckého úkolu Průzkum, dokumentace a hodnocení industriálního dědictví – výzkum a dokumentace krajinné a urbanistické struktury Krušnohoří, kde jsou předmětem zkoumání především montánní památky Krušnohoří a související problematika plošné památkové ochrany. Jeho řešitelé se stali základem autorského kolektivu nové monografie Proměny montánní krajiny Krušnohoří, která představuje část výsledků výzkumného úkolu.

Publikace je rozdělena na tři kapitoly. Každá kapitola je dále rozpracována do jednotlivých podkapitol, které mají být hlubšími sondami, rozpracovávajícími dílčí témata. Záměrem bylo na konkrétních příkladech blíže představit témata výzkumu a jeho výsledky.

První ze tří kapitol se zaměřuje na Osídlení a utváření krušnohorské krajiny.  Druhá kapitola se věnuje krušnohorské architektuře a zahrnuje jak celé sídelní celky, které jsou představeny v kontextu místa a doby, tak také jejich stavební specifika. Poslední kapitola monografie je věnována technickým a montánním stavbám, areálům a činnostem v Krušných horách. Závěr je symbolicky věnován několikaletému společnému projektu České republiky a Svobodného státu Sasko, a to nominaci Hornické kulturní krajiny Krušnohoří-Erzgebirge do UNESCO.

Publikace přináší průřez aktuálními tématy víceoborového průzkumu kulturně historických hodnot specifického krajinného celku Krušných hor. Představené výsledky nejsou a ani nemohou být vyčerpávající, ukazují však možnou cestu k uchopení tohoto rozsáhlého tématu.

 

Obsah:

ÚVOD T. Karel

I. OSÍDLENÍ A UTVÁŘENÍ KRUŠNOHORSKÉ KRAJINY

 • Možnosti prehistorického využívání nerostných surovin F. Prekop 

 • Kolonizační činnost cisterciáckého řádu J. Konůpek

 • Výzkum středověkého osídlení J. Crkal, M. Volf

 • Hřebečná. od hornické osady po rekreační sídlo D. Staňková

 • Zánik pohraničních sídel v letech 1945–1960 D. Kovařík

 • Zanikající osada Königsmühle P. Mikšíček

II. URBANISTICKÁ, ARCHITEKTONICKÁ A STAVEBNÍ SPECIFIKA

 • Město a jeho koncept J. Hanzlík

 • Luteránský kostel M. Hauserová

 • Opevnění horních měst T. Karel

 • Panské domy v horních městech L. Zeman

 • Moderní architektura J. Horváthová

 • Vesnice a její proměny. Hřebečná a Malý Hrzín A. Kratochvílová

 • Revitalizace Jáchymova T. Efler

III. TECHNICKÉ A MONTÁNNÍ STAVBY, AREÁLY A ČINNOSTI

 • Obraz počátků dolování V. a J. Večeřovi

 • Vodní díla jáchymovského rudního revíru P. Bohdálek

 • Vodní hospodářství v cínovém revíru Hřebečná O. Malina, M. Urban

 • Mlýnské údolí v Jáchymově L. Zeman, T. Karel

 • Dřevouhelná vysoká pec v Šindelové J. Chaloupka

 • Hornická kulturní krajina Krušnohoří-Erzgebirge J. Pokludová