Partnerství a spolupráce

NPÚ rozvíjí úspěšnou vědecko-výzkumnou spolupráci mezi svými pracovišti a partnery na národní i mezinárodní úrovni.

Aktuální badatelské výzvy řeší formou výzkumných projektů se zaměřením především na aplikovaný výzkum ve spolupráci s vysokými školami, univerzitami, Akademií věd ČR, výzkumnými ústavy, galeriemi, muzei a dalšími paměťovými institucemi, jakožto i s regionálními partnery, např. kraji a mikroregiony ČR a komerčními partnery. Partnerství s těmito subjekty NPÚ zpečeťuje deklaracemi a memorandy o vzájemné podpoře a spolupráci ve společných zájmových oblastech. Výsledky spolupráce přispívají k rozvoji multidisciplinárního oboru památkové péče, k ochraně, udržování a prezentaci památkového fondu s výrazným společenským dopadem na zvýšení kvality života.

Svým vědeckovýzkumným partnerům NPÚ nabízí jedinečná témata výzkumu, profesionální odborníky, špičkové nástroje, ověřené procesy, dlouhodobé zkušenosti a tradici v oblasti památkové péče:

 • Výzkum nemovitých a movitých památek
 • Interdisciplinaritu oboru památkové péče
 • Celostátní působnost instituce umožňující realizovat poznávací proces plošně na celém území ČR prostřednictvím svých pracovišť (ÚOP a ÚPS)
 • Propojení teorie s praxí v péči, ochraně a záchraně národního kulturního dědictví
 • Propojení výzkumu péče o památky s praktickými úkony pečovatele na objektech ve správě NPÚ
 • Prověřování poznatků v praxi v dlouhých časových úsecích
 • Vysokou úroveň personálního zázemí vysokoškolsky, i několika oborově vzdělaných odborníků, s praktickou zkušeností a s obecným zájmem o předmět práce
 • Vysoce profesionální zázemí pro přípravu a řešení projektů
 • Zázemí špičkových metodických center s širokým oborovým zaměřením
 • Zázemí technologické laboratoře s primární orientací na technologie a průzkumy historických stavebních materiálů i ostatních materiálů
 • Centrálně budovaný integrovaný informační systém památkové péče jako základna informací a nástroj jejich sdílení
 • Rozvinutou ediční činnost zaměřenou na recenzovaná periodika a odborné knihy
 • Kvalitně nastavený proces vzdělávání a zkušenosti s vývojem, aplikováním a ověřováním inovativními metod v této oblasti výzkumu
 • Flexibilitu a chuť iniciovat nebo se aktivně zapojovat do tematicky blízkých výzkumů využitelných pro péči, ochranu a záchranu památkového fondu ČR
 • Zkušenosti s úspěšným rozvíjením multiinstitucionální, mezioborové spolupráce na společných výzkumných tématech na republikové a mezinárodní úrovni
 • Zkušenosti s účastí ve veřejných soutěžích (NAKI, GAČR, TAČR) s vysokou úspěšností a vysoce hodnocenou kvalitou řešených projektů
 • Zkušenosti s prezentací památkového fondu a se zprostředkováním kulturních hodnot široké veřejnosti, včetně objektů ve správě NPÚ a jejich unikátních autentických mobiliárních fondů
 • Zkušenosti s praktickým využitím moderních komunikačních prostředků
 • Tradici instituce, která disponuje pamětí oboru a památkového fondu (archivy, knihovny aj.)