Boží muka, Nový Šaldorf-Sedlešovice

Pozdně gotická boží muka, v kontextu Moravy s nejbohatší a nejkvalitnější sochařskou výzdobou.

Drobná sakrální architektura datovaná rokem 1525 nese bohatý ikonografický program. Hranolová patka boží muky nese polygonální dřík, jehož rohy a středy hlavních stran jsou zdobeny polosloupky. Čtyři rohové polosloupky jsou ukončeny kalichovitými hlavicemi nesoucími sochy čtyř apoštolů (sv. Pavel, sv. Petr, sv. Jakub, sv. Jan). Nad hlavami světců se nachází prostorově rozvinutá, bohatě dekorovaná hlavice, nad níž je na abaku vyryt letopočet 1525. Hranolovitá kaplice je ze tří stran uzavřená, s profilovaným ostěním, otevřená strana je v horní části zakončena motivem oslího oblouku. Klenba kaplice je zdobena motivem křížové sklípkové klenby, vnitřní stěny zdobí reliéfní výjevy (uprostřed scéna Ukřižování s Marií a sv. Janem, vpravo od něj sv. Barbora, vlevo sv. Kateřina). Vnější boční stěny rovněž pokrývá nízká reliéfní výzdoba (vlevo biskup s modelem kostela, vpravo sv. Mikuláš), zadní strana je vyjma rytého letopočtu (1892) hladká. Na kaplici dosedá koruna z osmi kýlových dekorativně zdobených oblouků, která obklopuje dolní část vrcholové fiály, dosedající na strop kaplice. Fiála má dole čtvercový půdorys, vzhledem ke stranám kaplice pootočený o 45 stupňů, hrany fiály jsou zdobeny kraby.

Objekt je v havarijním stavu. Jádro bloku hlavice pilíře je narušeno prasklinami, které indikují statické ohrožení. Objekt je poškozen postupující korozí kamenné hmoty s lokálními ztrátami modelace a poznačen dožilými (nevhodnými – betonovými) plombami.


Související ohrožené památky

Torzo barokního kříže.