Nájemní dům, Milady Horákové 19, Brno

Velkoryse pojatý trojkřídlý pavlačový dům, jedinečný doklad bytové architektury pro chudší vrstvy obyvatelstva.

Pozdně klasicistní objekt představuje významnou ukázku typologicky nejstarší dochované stavební vrstvy hromadného nájemního bydlení pavlačového charakteru na území moravské metropole. Výjimečně rozhlehlý dvoupatrový nárožní dům, který je jedním z posledních celistvě dochovaných staveb dokládajících architektonickou podobu dřívějších brněnských předměstí a dokumentujících jejich systematickou urbanizaci v průběhu 19. století, má pro stavební dějiny a zachování architektonické rozmanitosti stavebního fondu města Brna a městské čtvrti Černá Pole zásadní význam. Dům je navíc díky svému nevšedně rozložitému dvoupatrovému nárožnímu průčelí dodnes pohledově velmi exponovanou a typologicky cennou dominantou uličního křížení páteřní městské třídy. Zdánlivě prosté dekorativní rozvržení uliční fasády a okenních os je jedním z charakteristických znaků inženýrsky uměřeného klasicismu, který formálně analyticky předcházel pozdějším, mnohem zdobnějším a zpravidla vyšším průčelím převážně neorenesančních činžovních domů v okolí. Vzhledem k tomu, že se v případě domu č. p. 1895 jednalo o objekt určený k ubytování brněnských dělnických rodin pracujících zejména v rámci zdejšího celoevropsky proslaveného textilního průmyslu, odpovídalo tomuto obytnému funkčnímu určení (a sociálnímu statusu tehdejších nájemců) také poměrně jednoduché dispoziční řešení interiéru s nenáročným vnitřním vybavením, u kterého pochopitelně nelze očekávat přítomnost umělecké výzdoby odpovídající například životnímu stylu a reprezentaci tehdejší měšťanské společnosti.

Objekt je v celkovém havarijním stavu. Střešní krytina je silně degradovaná, klempířské prvky zkorodované, děravé a místy chybí. Obvodové konstrukce jsou zavlhčené, povrchově rozrušené, omítky a štuková výzdoba poškozené na podstatné části plochy fasády. Dům vykazuje známky absence údržby a dlouhodobé devastace, nutně vyžaduje celkovou rekonstrukci.


Související ohrožené památky

Areál hospodářského dvora je renesančním a raně barokním stavebním souborem vysoké architektonické hodnoty s dochovanou vnitřní dispozicí a funkčním...