Služby

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově poskytuje některé služby zcela bezplatně, jiné za úplatu (obvykle ve výši režijních nákladů).

Badatelna - dokumentační fondy

Dokumentace k jednotlivým památkám i stavbám a dalším objektům v památkově chráněných územích je přístupná po předchozí domluvě k prezenčnímu studiu v badatelně.

Poskytujeme reprografické a rešeršní služby.

Knihovna

Specializovaný knihovní fond NPÚ, ÚOP v Josefově obsahuje publikace z oboru památkové péče, historie, architektury a dějin umění. Badatelům je veřejně přístupný, poskytují se však pouze prezenční výpůjčky v prostorách studovny.

Knihovna poskytuje obvyklé služby jako reprografické nebo meziknihovní výpůjčky.

Publikace

Územní odborné pracoviště v Josefově vydává odborné publikace, které nabízí k prodeji v Praze v knihkupectví NPÚ Na Perštýně a v knihkupectví Juditina věž nebo v knihovně josefovského pracoviště. Všechny publikace je možné zaslat také na dobírku.

Památkové databáze

Odborné informační systémy památkové péče (památkové databáze) vám pomohou najít informace o památkách a památkové péči nebo zjistit, kde jsou uloženy.

Poradenství a konzultace

Malebnost řady měst a vesnic, krása historických staveb a kultivované prostředí, v němž mají mnozí z nás možnost žít, je výsledkem práce a úsilí vlastníků nebo správců památek a iniciativy místních obyvatel, ale také soustavné péče pracovníků Národního památkového ústavu i dalších institucí.

Dotační programy

Pro obnovu památkového fondu jsou zřízeny dotační programy, které pomáhají financovat opravy jak nemovitých kulturních památek, tak objektů v chráněných územích, restaurovat movité památky. Příspěvek lze čerpat i na drobné sakrální stavby ve volné krajině.

Národní památkový ústav dotační prostředky na obnovu památek neposkytuje, některé však administruje, vyjadřuje se rovněž k finančním sumám, jež žadatelé o dotace předkládají, a jeho pracovníci jsou schopni poskytnout pomoc při výběru vhodného dotačního programu a vyplňování žádosti o dotaci.

Průzkumy památek

Stavebněhistorický průzkum a operativní dokumentace jsou základní podklady k poznání a obnově památky.

Stavebněhistorický průzkum (SHP) je vědecká metoda, jejímž cílem je komplexní poznání stavby nebo souboru staveb. Naproti tomu operativní průzkum (OPD) se provádí v průběhu stavebních prací. Dokumentace zachycuje dosud neznámé stavební situace, které vypovídají o mnohdy nečekaném a dosud neznámém vývoji té které stavby. 

Vzdělávání

Věříme, že památková péče má smysl, a snažíme se nadchnout pro památky a kulturní dědictví děti i dospělé. Aby si k nim mohli najít cestu a zamilovat si je, připravujeme výukové programy pro školy, přednášky, semináře a workshopy, v nichž se s památkami a péčí o ně seznámí.

Přednáškové cykly

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově pořádá ve spolupráci s Městským muzeem v Jaroměři od roku 2014 přednáškový cyklus Mezi řádky.

Přednášky se zaměřují na aktuální témata památkové péče – architekturu, urbanismus, movité památky – nejen v Královéhradeckém kraji. Obvykle probíhají třetí čtvrtek v měsíci ve Wenkeově domě v Jaroměři nebo v malém sále divadla.